سبد خرید

بستن سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

تعداد محصول: 0 کل قیمت: تومان0

متدهای رشته در جاوااسکریپت

متدهای رشته در جاوااسکریپت یا Strings Method مبحث بسیار پر کاربرد در جاوااسکریپت است که در جلسه قبل با رشته ها آشنا شدیم. و همچنین با استفاده از ویژگی هایی که متدهای رشته در اختیار ما قرار داده شده، می توانیم ار رشته ها به عنوان یک شی یا Object استفاده کنیم.


متدهای رشته در جاوااسکریپت یا Strings Method مبحث بسیار پر کاربرد در جاوااسکریپت است که در جلسه قبل با رشته ها آشنا شدیم. و همچنین با استفاده از ویژگی هایی که متدهای رشته در اختیار ما قرار داده شده، می توانیم ار رشته ها به عنوان یک شی یا Object استفاده کنیم.

متدهای رشته در جاوا اسکریپت (STRING METHODS)

با متد های رشته شما می توانید به راحتی با رشته ها کار کنید.

ویژگی یافتن طول رشته (String Length)

از متد Length برای پیدا کردن تعداد کاراکتر یا طول یک رشته استفاده میشود.

var name = "Shah Code"
var chr = name.length
// output: 8
توجه کنید که Space یا علائم نگارشی نیز به حساب می آید.

متد یافتن رشته در رشته ای دیگر (Finding String)

متد ()indexOf شماره ایندکس اولین حرف از کلمه داخل پرانتز را به ما برمیگرداند.

var text = "Best Way To Learn javascript" ;
var post = text.indexOf("javascript");
// output: 18
نکته:  وقتی از شماره ایندکس حرف زدیم یعنی شمارش از ۰ شروع می شود.

متد یافتن آخرین رشته در رشته ای دیگر (Finding Last String)

متد ()lastIndexOf آخرین کلمه ای که در رشته با کلمه داخل پرانتز همخوانی داشته باشد را بر میگرداند. البته اگر ۲ تا یا بیشتر از کلمه مورد نظر وجود داشته باشد.

var text = "Best Way To Learn js on Best js website" ;
var post = text.lastIndexOf("js");
// output: 29
نکته: هر دو متد indexOf و lastIndexOf اگر کلمه مورد نظر پیدا نشود،  (۱-)  برمیگرداند.

استخراج قسمتی از یک رشته

برای استخراج قسمتی از یک رشته یا به اصظلاح (Extracting String Parts) سه روش وجود دارد.

 1. (slice(start, end

 2. (substring(start, end

 3. (substr(start, length

متد ()slice

متد ()slice قسمتی از یک رشته را استخراج میکند و داخل یک رشته جدید بر میگرداند. متد slice دو تا پارامتر ورودی دارد، پارامتر اول شماره ایندکس شروع و پارامتر دوم شماره ایندکس بعد پایان است.

var name = "Mohammad reza Haji maghsoodi" ;
var res = name.slice(9, 13) ;
// output: reza

توجه داشته باشید که پارامتر دوم در خروجی نمایش داده نمیشود و یه شماره قبل از آن آخرین کاراکتر نمایشی محسوب میشود.
همچین امکان خواندن از آخر وجود دارد. به این صورت که ۲ تا پارارمتر رو عدد منفی میدهیم و جای پارامتر اول و دوم عوض می شود. پارامتر اول شماره ایندکس آخرین خانه و پارامتر دوم شماره ایندکس اولین خانه می باشد.

var name = "Mohammad reza Haji maghsoodi" ;
var res = name.slice(-19, -15) ;
// output: reza

اگه فقط یک پارامتر داخل پرانتز قرار گیرد، از آن شماره ایندکس تا آخر رشته انتخاب می شود.

var name = "Mohammad reza Haji maghsoodi" ;
var res = name.slice(14) ;
// output: Haji maghsoodi

متد ()substring

متد ()substring مشابه متد ()slice عمل میکند. با این تفاوت که در متد substring پارامتر منفی مورد قبول نیست.

var name = "Mohammad reza Haji maghsoodi" ;
var res = name.substring(9, 13) ;
// output: reza

متد ()substr

متد ()substr هم مشابه متد ()slice عمل میکند. با این تفاوت که در متد substr پارامتر دوم تعداد شماره ایندکسی است که باید از پارامتر اول شمرده شود. مثال:

var name = "Mohammad reza Haji maghsoodi" ;
var res = name.substr(9, 4) ;
// output: reza
در این مثال، از شماره ایندکس ۹ (پارامتر اول) به تعداد ۴ خانه به جلو حرکت کرده (پارامتر دوم) است.
دقت کنید که شمارش پارامتر دوم از اولین خانه حساب می شود، یعنی (R) هم حساب میشود.

متد ()REPLACE

متد ()replace دوتا پارامتر ورودی دارد. پارامتر اول، رشته ای که باید از String انتخاب شود، نوشته می شود؛ و پارامتر دوم رشته ی جایگزین رشته اول نوشته می شود.

توجه کنید که این متد در رشته اصلی تغیری ایجاد نخواهد کرد و در واقع یک رشته جدید میسازد.

name = "Best Way To Learn js" ;
str = name.replace("js", "JavaScript");
// output: Best Way To Learn JavaScript

به صورت پیش فرض این متد اولین کلمه مطابق با رشته ما را انتخاب میکند و تغییر میدهد.

نکته: متد ()replace به بزرگی و کوچک بودن حروف حساس است.

متد بزرگ و کوچک کردن حروف یک رشته

متد ()toUpperCase

متد toUpperCase تمام حروف یک رشته را Capital یا بزرگ میکند.

var txt = "Hello World!";    // String
var text = txt.toUpperCase();  // text is txt converted to upper
// output: HELLO WORLD!

متد ()toLowerCase

متد toLowerCase هم همانطور که از اسمش معلوم است، تمام حروف یک رشته را Small یا کوچک میکند.

var txt = "HELLO World!";    // String
var text = txt.toLowerCase();  // text is txt converted to Lower
// output: hello world!

متد ()CONCAT

متد concat برای ترکیب کردن ۲ یا چند رشته با هم استفاده می شود.

var txt1 = "Shah";
var txt2 = "Code!";
var txt3 = txt1.concat(" ", txt2);
// output: Shah Code!

همچنین متد concat می تواند جایگزین عملگر (+) شود. به مثال زیر توجه کنید:

var txt = "Shah" + " " + "Code!";
output: Shah Code!

معادل عبارت بالا رو می توانیم به شکل زیر هم بنویسیم.

var txt = "Shah".concat(" ", "Code!");
output: Shah Code!

متد ()TRIM

متد ()trim فضای خالی (Space) را از دو طرف رشته پاک میکند.

var txt = " Shah Code! ";
var trm = txt.trim();
// output: Shah Code!

متد تبدیل رشته به آرایه

متد ()split

متد ()split رشته را تبدیل به آرایه میکند. کاراکتری که داخل پرانتز قرار گیرد، رشته را جدا می کند و به آرایه (Array) تبدیل می کند.

var txt = "a,b,c,d,e";  // String
txt.split(",");     // Split on commas
output: ["a", "b", "c", "d", "e"] // array

و مثال دیگر:

var txt = "a b c d e";  // String
txt.split(" ");     // Split on spaces
output: ["a", "b", "c", "d", "e"] // array

دیدگاه و پرسش