سبد خرید

بستن سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

تعداد محصول: 0 کل قیمت: تومان0

عملگرها در جاوااسکریپت (Operators)

عملگرها در جاوااسکریپت (Operators) ، عملگر ها (Operators) در زبان جاوااسکریپت و اکثر زبان های برنامه نویسی دیگر به یک شکل عمل میکنند و بسیار به یکدیگر شباهت دارند. معمولا از عملگرها برای اختصاص دادن مقدار، به یک متغیر استفاده میشود. اما عملگرها در جاوا اسکریپت کاربردهای زیادی دارند مثل عملگرهای ریاضی، عملگرهای منطقی، عملگرهای حسابی و… میباشد.


عملگرها در جاوااسکریپت (Operators) ، عملگر ها (Operators) در زبان جاوااسکریپت و اکثر زبان های برنامه نویسی دیگر به یک شکل عمل میکنند و بسیار به یکدیگر شباهت دارند. معمولا از عملگرها برای اختصاص دادن مقدار، به یک متغیر استفاده میشود. اما عملگرها در جاوا اسکریپت کاربردهای زیادی دارند مثل عملگرهای ریاضی، عملگرهای منطقی، عملگرهای حسابی و… میباشد.

عملگرهای حسابی (ARITHMETIC)

عملگرهای ریاضی در جاوا اسکریپت همان عملیات های ریاضی است که در دوران ابتدایی طول تحصیل با آنها کار کرده ایم. جمع، تفریق، ضرب و تقسیم.

 علامت ( = ) در زبان جاوا اسکریپت به معنای انتساب یک مقدار است و شرط تساوی را برای ما چک نمیکند.
Var a = 19;
Var b = 10;
c = a + b;
// c = 29

c = a - b;
// c = 9

c = a * b;
// c = 190

c = a / b;
// c = 1.9

عملگر درصد % باقی مانده ی تقسیم را به ما برمیگرداند.

 

عملگر های انتسابی (ASSIGNMENT)

عملگر های انتسابی مقادیر اولیه ای که به یک متغیر انتساب کرده ایم را برای ما به راحتی تغییر میدهند.

=+ : متغیر سمت چپ را با متغیر سمت راست جمع میکند و حاصل را در متغیر سمت چپ قرار میدهد. به عنوان مثالx += y برابر با x= x+y است.
=- : متغیر سمت چپ را از متغیر سمت راست کم میکند و حاصل را در متغیر سمت چپ قرار میدهد. به عنوان مثال x -= y برابر با x = x-y است.
=* : متغیر سمت چپ را در متغیر سمت راست ضرب میکند و حاصل را در متغیر سمت چپ قرار میدهد. به عنوان مثال x *= y برابر با x = x*y است.
=/ : متغیر سمت چپ تقسیم بر متغیر سمت چپ میکند و حاصل را در متغیر سمت چپ قرار میدهد. به عنوان مثال x /= y برابر با x = x/y است.

var x = 10;
var y = 5;

x += y OR x = x+y;
// x=15

x -= y OR x = x-y;
// x=5

x *= y OR x = x*y;
// x=50

x /= y OR x = x/y;
// x=2;

عملگر های مقایسه ای (COMPARISON)

عملگرهای مقایسه ای در جاوا اسکریپت برای بررسی برابری مقادیر دو متغیر یا بررسی بزرگتر و کوچکتر بودن دو متغیر استفاده میشوند.

عملگرهای مقایسه ای در عبارت های شرطی مثل if کاربرد زیادی دارند.

== : بررسی میکند که دو طرف معادله از لحاظ مقداری برابر هستند یا نه؛ اگر برابر باشند مقدار (True) در غیر این صورت مقدار (False) برمیگرداند.
=== : بررسی میکند که دو طرف معادله هم از لحاظ مقداری هم از لحاظ نوع داده برابر هستند یا نه؛ اگر برابر باشند مقدار (True) در غیر این صورت مقدار (False) برمیگرداند.
=! : بررسی میکند که دو طرف معادله از لحاظ مقداری برابر هستند یا نه؛ اگر برابر باشند مقدار (False) در غیر این صورت مقدار (True) برمیگرداند.
==! : بررسی میکند که دو طرف معادله هم از لحاظ مقداری هم از لحاظ نوع داده برابر هستند یا نه؛ اگر برابر باشند مقدار (False) در غیر این صورت مقدار (True) برمیگرداند.
: اگر مقدار سمت چپ معادله کوچکتر از سمت راست باشد؛ مقدار (True) و در غیر این صورت مقدار (False) برمیگردد.
< : اگر مقدار سمت چپ معادله بزرگتر از سمت راست باشد؛ مقدار (True) و در غیر این صورت مقدار (False) برمیگردد.
=< : اگر مقدار سمت چپ معادله بزرگتر یا مساوی با سمت راست باشد؛ مقدار (True) و در غیر این صورت مقدار (False) برمیگردد.
=> : اگر مقدار سمت چپ معادله کوچکتر یا مساوی با سمت راست باشد؛ مقدار (True) و در غیر این صورت مقدار (False) برمیگردد.

var x = 10;
var y = 20;
var c = 20;

x == y; // False
y == c; // True

x === y; // False
y === c; // True

x != y; // True
y != c; // False

x !== y; // False
y !== c; // False

x > y; // False
x < y; //True

x <= y; // True y >= c; // True

True و False چیست؟

True : درستی یا صحیح بودن یک عبارت را مشخص میکند و در برنامه نویسی با (True) یا (۱) نشان داده میشود.

False : نادرستی یا غلط بودن یک عبارت را مشخص میکند و در برنامه نویسی با (False) یا (۰) نشان داده میشود.

 

عملگر های منطقی (LOGICAL)

عملگرهای منطقی در جاوا اسکریپت زمانی استفاده میشوند که ما بخوایم دو عبارت را در یک معادله مقایسه کنیم.

&& : فقط و فقط دز صورتی مقدار (True) برگشت داده میشه که هر دو شرط در دو طرف عملگر درست باشد.
|| : دز صورتی مقدار (True) برگشت داده میشه که یکی از دو شرط یا هر دو شرط در دو طرف عملگر درست باشد.

var x = 30;
var y = 10;
var z = 5;

x > y && y > z ;
// x > y True
// y > z True
// True

x > y && y < z ;
// x > y True
// y < z False
// False


x > y || y > z ;
// x > y True
// y > z True
// True

x > y || y < z ;
// x > y True
// y < z False
// True
عملگر های مقایسه ای و منطقی برای بررسی درستی یا نادرستی یک عبارت یا معادله استفاده میشود.

در جلسه بعد درباره Data Types (انواع داده در جاوااسکریپت) توضیح می دهیم.

پست های مشابه

8مرداد 1400

دستورات شرطی در جاوااسکریپت یا جملات شرطی در برنامه نویسی جاوااسکریپت دستور خاصی را در شرایط خاصی اجرا میگردد. اگر بخواهیم دستور خاصی را فقط در شرایط خاصی اجرا شود، از دستورات شرطی مثل دستور if استفاده میشود. مثلا زمانی که معدل دانش آموزش بین 18 تا 20 شد پیغام “عالی” نمایش داده بشه و اگر بین 15 تا 18 باشه پیغام “خوب” نمایش داده شود و به همین ترتیب یک مثال ساده از دستورات شرطی را خواهید دید.

57

0

8مرداد 1400

توابع ریاضی در جاوااسکریپت اعمال پرکاربرد ریاضی را در برنامه نویسی وبسایت یا اپلیکشین انجام دهیم. مثلا رند کردن قیمت یه محصول به سمت عدد بیشتر یا به سمت عدد کمتر، یا عدد به توان رساندن یا توابع مثلثاتی مثل Sin و Cos یا ماکسیمم و مینیموم بین اعداد از جمله توابع پرکاربردی هستند که جاوااسکریپت در اختیار ما قرار داده است.

184

0

8مرداد 1400

توابع در جاوااسکریپت بلوک هایی از کد هستند که برای انجام عمل خاصی نوشته میشوند. در واقع دستوراتی که لازم داریم هر بار اجرا شود، را به صورت یک تابع یا Function مینویسیم و برای آن یه اسم انتخاب میکنیم؛ که هر موقع نیاز به اجرای آن چند خط کد باشد، فقط کافیست اسم آن تابع یا Function در جاوااسکریپت را فراخوانی یا صدا کنیم.

75

0

دیدگاه و پرسش