ترازبندی متن به صورت افقی (Horizontal text alignment)

keyboard_arrow_up