در این نمونه، سه متغیر به کار رفته اند که وظایف انها عبارت اند از:

radius=شعاع دایره
area=مساحت دایره
perime=محیط دایره